Siam Technology College
yellow
 Facebook

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາມາ, ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາສາມທະວີບຂອງ ລັດເທັກຊັດ

Intercultural Leadership & International Business
ຢູ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ.

 

Choose your language!
Bangladesh Cambodia China Indonesia Japan Malaysia Myanmar Philippines Russia Thailand English Vietnam

 

 

Apply here!

 

ພາບລວມ

ວິທະຍາໄລສະຫຍາມເຕັກໂນໂລຢີ, NVQ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາມາ ເປີດສອນຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາສາມທະວີບຮ່ວມກັບສະຖາບັນການສຶກສາສາກົນຂອງ ອໍຣິກອນ ຂຶ້ນຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາມາແມ່ນສະມາຊິກໜຶ່ງຂອງລະບົບມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງລັດເທັກຊັດ ແລະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍ ສະມາຄົມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂອງວິທະຍາໄລທາງພາກໃຕ້ ເພື່ອມອບໃຫ້ສະມາຄົມ, ບັນດິດປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ. ສະຖາບັນການສຶກສາສາກົນຂອງ ອໍຣິກອນແມ່ນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຂອງສະຫະລັດ 501 (c)(3) ທີ່ມີນິສິດເກົ່າ 30.000 ຄົນທີ່ດູແລຄຸນນະພາບຂອງຫຼັກສູດວິທະຍາໄລ ລາມາ ໃນປະເທດໄທ. ວິທະຍາໄລສະຫຍາມເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງການສຶກສາທິການຂອງປະເທດໄທ. NVQ ແມ່ນລະບົບການຮັບຮອງວິຊາຊີບແຫ່ງຊາດຂອງລາຊະອານາຈັກອັງກິດ.

ກະລຸນາອ່ານ ຂ່າວສານມະຫາວິທະຍາໄລ ລາມາ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືນີ້.

 

Lamar, OIIE, STC logos

 

 

ອົງປະກອບຂອງຫຼັກສູດ

ນັກຮຽນທີ່ຮຽນໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາສາມທະວີບ ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສາມໃບ ຫຼັງຈາກທີ່ຈົບການສຶກສາເປັນເວລາສີ່ປີ:

 

ຈຸດເດັ່ນຂອງຫຼັກສູດ

ດ້ານຄຸນນະພາບ

ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

 

ການເຂົ້າຮຽນ

ນັກສຶກສາສາມາດສະໝັກໄດ້ຕະຫຼອດປີຍ້ອນວ່າຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາສາມທະວີບ ນໍາໃຊ້ລະບົບວິຊາແບບໂມດູນ. ນັກຮຽນ ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສຶກສາຂອງຕົນໃນເດືອນໃດກໍໄດ້. ກະລຸນາໃຊ້ ແບບຟອມສະໝັກອອນໄລນ໌.

ຜູ້ສະໝັກຄວນມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຕ້ອງມີຄຸນນະສົມບັດກົງກັບຂໍ້ກຳນົດໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

Apply here!

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສຶກສາຢູ່ບາງກອກ ສໍາລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງຮຽນໄດ້ນຳໃຊ້ສອນໃນເຂດຕົວເມືອງ. ພາຍໃນວິທະຍາເຂດມີສະຖານທີ່ພັກເຊົາທີ່ປອດໄພ ແລະ ສະອາດ, ເຊິ່ງມີລາຄາເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 100 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເດືອນ. ຫ້ອງແມ່ນໃຊ້ນອນຮ່ວມກັບໝູ່ນັກສຶກສາ ຖ້າງົບປະມານຈຳກັດ.

ຈາກການລາຍງານຂອງນັກຮຽນພວກເຮົາ, ຄ່າອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມອາດຈະປະມານ 100 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເດືອນ, ອາຫານໃນມະຫາວິທະຍາໄລມີລາຄາຕໍ່າ ສາມາດຊ່ວຍປະຄອງໃຫ້ຢູ່ໃນງົບປະມານນັ້ນ.

ຕາມເຄີຍ, ຖ້າທ່ານມັກຫຼິ້ນ, ທ່ານຈະຈ່າຍຫຼາຍ.

 

ການລິເລີ່ມຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2019: ໂຄງການ ASEAN FIRST!

ໂຄງການການລິເລີ່ມ ASEAN FIRST ຂອງພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນອາຊຽນ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລທາງຕາເວັນຕົກ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະລາຄາບໍ່ແພງ.

ສໍາລັບສອງປີທໍາອິດຂອງການສຶກສາຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ 50 ເປີເຊັນ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະຈ່າຍຄ່າຮຽນແລະຄ່າບໍລິການພຽງເຄິ່ງໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນໃນປີທີສາມແລະສີ່, ທ່ານຈ່າຍຄ່າທໍານຽມເຕັມ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຫຼັກສູດປະລິນຍາ U.S. ທີ່ອອກໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Lamar ແລະ NVQ Level 5 Diploma ຈາກ U.K.

ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າເງື່ອນໄຂທາງການເງິນບາງເວລາມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທີ່ສູງໃນປີທີ່ສາມແລະປີທີ່ສີ່ໄດ້, ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມເຄິ່ງໜຶ່ງໄດ້ ແລ້ວຮຽນໃນຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດບັນດິດ (B.B.A.) ຕາມທີ່ທ່ານເລືອກຈາກວິດທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຍີສະຍາມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ທ່ານຈະຢູ່ໃນຊັ້ນຮຽນ Lamar ແລະຮຽນກັບນັກຮຽນກຸ່ມກັນຈາກທ່ານອາຈານຄົນດຽວກັນໃນໂປລແກລມ Lamar ກໍ່ຕາມ!

 

ສອບຖາມ

ກະລຸນາສົ່ງອີເມວເຖິງ ulrich@siamtechnologyinternational. com ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານ Facebook Messenger ໃດໜຶ່ງລຸ່ມນີ້:

ດາວໂຫຼດ ໂປດເຕີຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາ (PDF English).

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານ ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາໂດຍກົງແລະ ສົນທະນາກັບນັກຮຽນໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນານັດໝາຍກັບ ທ່ານ Bryce Hunter ອີເມວ bryce@siamtechnologyinternational.com ຫຼືໂທຫາໄດ້ທີ່ເບີ +66 (0) 94 662 5598.

 

 Facebook

 

yellow